AZ ÚJ, 2+2 ÉVES DOKTORI KÉPZÉS IDŐRENDJE

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/

Fokozatszerzési eljárásra való jelentkezés

22.§

Fokozatszerzési eljárásra való jelentkezés

 

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése jogosíthatja fel a doktoranduszt, hogy a fokozatszerzési eljárásra jelentkezzen, s ezzel doktorjelöltté váljon. A teljes idejű állami ösztöndíjas képzésben résztvevők fokozatszerzési feljárásra való jelentkezését nem lehet elutasítani. A más képzési formában tanulmányokat folytatóknál követelmények előírhatók. A fokozatszerzési eljárás megindításában és a doktorjelölti minősítés megadásában a TDT dönt (RGDI TVSZ 7/a. számú melléklet).

 

(2) A fokozatszerzési eljárások iránti kérelem benyújtásának javasolt határideje:

  • az őszi félévben szeptember 15.
  • a tavaszi félévben február 15.

 

(3) A doktorjelöltnek a doktori cselekményre való jelentkezés után 24 hónapon belül műhelyvitára alkalmas disszertáció tervezetet kell beadnia, műhelyvitát kell tartani, a doktori szigorlatot le kell tennie és a nyilvános vitára az értekezést és kellékeit be kell adnia. A doktori védésre való jelentkezés feltételei a 26.§-ban találhatók.

 

(4) A fokozatszerzési eljárás, így a doktorjelölti jogviszony kezdete a fokozatszerzési eljárás megindításáról szóló TDT határozat elfogadásának napja.

 

(5) Az egyéni felkészülő fokozatszerzési kérelmét (RGDI TVSZ 7/d. számú melléklet) habitus vizsgálat keretében kell értékelni az alábbi szempontok alapján. A pályázónak meg kell felelni a következőknek:

-          Szakirányú egyetemi végzettség (lásd felvételi követelmények).

-          Minimálisan egy középfokú és egy alapfokú állami nyelvvizsga, az Iskola munkanyelveiből, vagy az Egyetemen előírt hat nyelv valamelyikéből (angol, német, francia, olasz, spanyol, orosz).

-          A disszertáció témája illeszkedik a RGDI tudományos profiljába, egyértelműen igazolható, hogy

  • annak témája kapcsolódik a regionális tudomány, vagy a gazdálkodás- és szervezés tudomány iskola által művelt kutatási irányokhoz (pl. téma kiírásban szerepel, az Egyetemen folyó kutatásokhoz valamilyen módon kapcsolódik, pl. részvétel, altéma, publikációk, konferenciákon befogadott),
  •  az Egyetemen vannak olyan minősített kollégák, akik a tématerületet ismerik, azt művelik, érdemleges szakmai munkásságuk igazolható (fokozat, publikációk, kutatási témák).

-          A pályázó érdemleges tudományos teljesítményt mutatott fel;

  • Érdemleges teljesítmény minimálisan 15 publikáció, ennek 2/3-a magyar nyelven közreadott,  fele (minimálisan öt cím) A és B kategóriás folyóiratban megjelent tanulmány, vagy önálló könyv, könyvfejezet, könyvrészlet, lektorált tanulmánykötetben megjelent mű (lásd RGDI TVSZ mellékletben közölt lista, illetve követelmények).
  • Minimálisan öt idegen nyelven megjelent (itthon és külföldön) tanulmány, vagy könyvfejezet, melyek közül legfeljebb kettő konferencia kötetben megjelent tanulmány.
  • A disszertáció témájához a publikációk többsége (minimális 10 cím) kapcsolódik, s azok 10 évnél nem régebbiek.

-          A beadott disszertáció megfelel a formai követelményeknek (felépítés, szerkezet, megjelenés).

-          A habitus vizsgáló (egy fő törzstag, és/vagy fő, a témakör egyetemi minősített művelője) egyértelműen állást foglal a befogadásról, megnevezi a tudományterületet és ajánlást tesz a bírálókra. Javaslatot tesz a bíráló bizottság tagjaira.

-          A habitus vizsgálatot írásban a felkéréstől számított 1 hónapon belül kell elkészíteni.

-          A benyújtott habitus vizsgálatot be kell terjeszteni a TDT ülésére, melyről a tagok szavaznak. A benyújtott disszertáció többségi támogatottság (51%) mellett bocsátható védésre, vagy utasítható el. 

-          Az eredményről a pályázót írásban kell értesíteni. A habitus vizsgálat irataiba a pályázó betekinthet.