Az Iskoláról röviden

A Széchenyi István Egyetem 2002. január 1-jén alakult két karral a Jog- és Gazdaságtudományi, valamint a Műszaki Tudományi Karral. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar és a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 2007. január 1-től külön működik.

A Széchenyi István Egyetemen a MAB 2003/7/II./1/1.sz. határozata alapján elindult a Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola képzése 2004 februárjától „Gazdaság, jog, regionalitás és társadalom az integrálódó Közép-Európában” címmel. Bár a jogi és a gazdasági kar 2007 eleje óta külön működik, a két kar a doktori képzést 2008-ig együtt működtette. A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon a Doktori Iskola 2008. szeptember 1. óta Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola néven működik.

A doktori iskola és az ahhoz kapcsolódó kutatási program célja a kelet-közép-európai térség jövőbeli együttműködési irányainak, illetve az azokat ösztönző és gátló tényezők feltárása. Missziónk továbbá keresni a gazdasági, társadalmi és intézményi kapcsolatok beágyazásának feltételeit, hiszen ha a gazdaság és társadalom különféle szereplőiben egyre erőteljesebb az egymásra utaltság igénye, annál élőbbek lehetnek a jövőbeli kooperációk, s azok sikerei tartóssá válhatnak, segítve ezzel magát az európai integrációt.

Szükséges tehát kutatni a jelenlegi és a jövőbeli térségi együttműködéseket. Mindezek azonban csak megfelelő gazdasági környezetben válhatnak stabillá, így nélkülözhetetlen ennek tanulmányozása, valamint az alakításában részt vevő szereplők (Európai Unió, államok, területi, helyi közösségek, civil társadalom) magatartásának vizsgálata, azok nagytérségi összevetése. Az elemzésekben egyre nagyobb jelentőséget kapnak a regionális tényezőkön túl a piaci kapcsolatok, a vállalati együttműködések, azok irányításának humán faktorai, valamint a különféle szintek stratégia alkotásának és megvalósításának tanulmányozása.

Az Iskola profilja, egyben a fokozatkiadás jogosítványa a regionális tudományok és a gazdaság- és szervezés tudomány, az utóbbin belül egyre határozottabb specializációban a marketing és menedzsment tudomány.

A szervezett képzés során (I-VI. félév) alapozó és szakmai tantárgyak segítik a hallgatók tudományos munkáinak elméleti és módszertani megalapozását. Válaszható tárgyak széles skálája nyújtja az ismeretbővítéseket, szakmai többleteket. A képzéshez szervesen kapcsolódnak tudományos konferenciák, műhelyviták, valamint publikációs lehetőségek (évkönyv, folyóirat), de rendszeresen hívunk külföldi előadókat, akik egy-egy új kutatási irányt, tudományos problémát mutatnak be. Támogatjuk a hallgatók külföldi tanulmányútjait, publikációs lehetőségeit. Folyamatosan biztosítjuk, hogy kutatási programokban részt vegyenek.

Az Iskola jól szervezett, a hallgatókkal való foglalkozást a témakörök elismert kutatóit, oktatóit alkotó témavezetők segítik, folyamatosak a konzultációs lehetőségek, szakmai tájékoztatások.

Az eredményességet jelzi, hogy az Iskolában az alapítás óta (2004) minden ötödik hallgató eljutott a fokozatszerzésig (23%). Éves szinten 13-15 hallgató kerül felvételre, ebből 3-4 fő az állami ösztöndíjas, a többiek levelező képzésben vesznek részt a programban.  

 

Az Iskola küldetése

Az Iskola és az ahhoz kapcsolódó kutatási program azt célozza meg, hogy feltárja a közép- és kelet-európai térség területi szerkezetét, annak jelenlegi és jövőbeli együttműködési irányait, az azokat ösztönző, s gátló tényezőket. Vizsgáljuk a nagyrégió gazdasági, társadalmi és intézményi kapcsolatainak beágyazását, hiszen ha társadalom különféle szereplőiben egyre erőteljesebb az egymásra utaltság igénye, annál élőbbek lehetnek a jövőbeli kooperációk, s azok sikerei tartóssá válhatnak, segítve ezzel magát az európai integrációt. Az együttműködés lehetséges dimenziója a regionális szintű kapcsolatok megjelenése és kiterjesztése. Szükséges tehát kutatni a jelenlegi és a jövőbeli térségi együttműködéseket, különbségeket, azokat alakító gazdasági tényezőket. Mindezek azonban csak megfelelő intézményi környezetben válhatnak stabillá, így nélkülözhetetlen az állami szintű, a területi (regionális és települési), a közösségi szerveződések tanulmányozása, azok összevetése. Lényeges továbbá a gazdasági egységek viselkedésének, piaci magatartásának és megjelenésének tanulmányozása, illetve maguknak a vállalati szervezetek irányításának, működésének tanulmányozása is.
A hely szelleme hat az oktatási-kutatási programra. Napjainkra már kimutatható, hogy a Bécs-Pozsony-Győr háromszögben formálódó gazdasági tér, amely a közép- és kelet-európai makro régiónak az egyik jövőbeli innovációs csomópontja. A fokozatosan felismerhető kapcsolati formák, legyenek azok a vállalatok, vagy a társadalom különféle szintjein, illetve a regionális szerkezetben, előremutató példái lehetnek a nagytérség jövőbeli együttműködésének és fejlődésének.
A regionális tudományok és a gazdaságtudomány erős kapcsolatára törekszünk a kutatási koncepcióinkban. A területi dimenzióban a gazdasági összefüggésekre, míg a gazdasági orientáltságú elemzésekben pedig a térbeli aspektusokra is fel kívánjuk hívni a figyelmet. A tér és a gazdaság elválaszthatatlan viszonya jelen van a képzési programokban, a témaajánlásokban és hallgatók kutatási munkákban.
A regionális tudomány módszereit és elemzési eljárásait alkalmazzuk a kutatási programokban. A képzésben a társadalomtudományi elemzéseken belül a területi dimenziót hangsúlyozzuk, de nem hanyagoljuk el a gazdaságtudomány vizsgálati szemléletét, különös érvénnyel a marketing tudományra, illetve a gazdasági egységek irányítására, szervezésére.
A képzési program összeállításánál célunk a két tudományág elméleti és módszertani rendszereinek bemutatása, a köztük lévő kapcsolatok hangsúlyozása, s ezzel a multidiszciplináris szemlélet és gondolkodási mód elsajátításának ösztönzése. 
A képzést és a tudományos megalapozást erősíti az egyetemhez szervesen kapcsolódó MTA RKK Nyugat-Magyarországi Tudományos Intézete (alapítva 1986-ban), amely a hazai és a közép- és kelet-európai regionális kutatások egyik meghatározó szakmai műhelye. Az akadémiai intézettel való együttműködés a tudományos kapacitásokon túl a speciális infrastruktúra használatát biztosítja a programhoz, hiszen a kutatási programokba való bekapcsolódás mellett a szakkönyvtára, a dokumentumtára, az adatbázisai, az elemzési szoftverei, illetve a szerteágazó tudományos kapcsolatai hasznos és alkotó forrásai a kutatási programoknak. Már eddig is folyamatosan részt vettek az Intézet kutatói a programban (oktatás, témavezetés), illetve közös kutatások folytak a Karral, amelyekben az Iskola hallgatói aktívan vettek részt.

AZ ÚJ, 2+2 ÉVES DOKTORI KÉPZÉS IDŐRENDJE

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/