Védés és nyilvános vita

26.§

A doktori védésre való jelentkezés

 

(1)   A doktori védésre az a doktorjelölt jelentkezhet, aki

a)      kérelmet nyújt be a doktori védés megindítására,

b)      a publikációs tevékenységét igazolja, s az regisztrálásra került a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT),

c)      az előírt konferencia előadásokat teljesítette,

d)     a 32. §-ban meghatározott nyelvi követelmények teljesítését igazolta,

e)      eredményesen lezajlott munkahelyi vitán van túl,

f)       a szigorlatait sikerrel teljesítette,

g)      a tudományos munkáját témavezetője részletesen értékeli és a beterjesztést támogatja,

h)      a disszertációt és kellékeit leadja,

i)        az eljárási díjat befizette.

 

(2) Az egyéni felkészülő doktori védésének megindításához szükséges a TDT két tagja által végzett habitus vizsgálat, amely kiterjed az eddigi tudományos eredmény értékelésére, a publikációs követelmények teljesítésére (MTMT-ben regisztrált). A TDT tagjainak minősített többsége által támogatott doktorjelölt vehet rész a doktori védésen.  

 

(3) A doktori értekezést és annak kellékeit a kérelemmel egy-időben kell benyújtani.

 

(4) A doktori védésre történő jelentkezés nyomtatványát a RGDI TVSZ 11. számú melléklete tartalmazza.

 

27.§

A védésre bocsátás követelményei publikációkban és más szakmai teljesítményekben

 

(1) A doktorjelöltnek a fokozatszerzési eljárás során tudományosnak minősülő publikációkkal és más szakmai alkotásokkal bizonyítania kell a szélesebb szakmai közösség előtt, hogy képes a fokozat követel­ményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására.

 

(2)     A doktorjelölteknek a doktori védés benyújtásáig minimálisan 10 publikációval kell rendelkeznie, vagy megjelenésüket igazolnia. Ebből a kutatási témájához kapcsolódóan egy „A” , három „B”, „C” kategóriás folyóiratban, vagy ezekkel egyenértékű tanulmánykötetben, továbbá legalább kettő nemzet­közi, azaz idegen nyelven és külföldön megjelenő tudományos közleményben. A jelöltnek az értekezés témájában megjelent publikációira hivatkoznia kell a disszertációjában.

 

28.§

A doktori értekezés (disszertáció)

 

(1)     A doktori értekezés felépítését, továbbá formai és tartalmi követelményeit az RGDI TVSZ 8. számú melléklete tartalmazza.

 

(2)     Az értekezés terjedelme minimum 7, maximum 10 ív lehet (280 000–400 000n).

 

(3) Az értekezést négy nyomtatott és bekötött példányban (fekete bőrkötés), továbbá CD lemezen kell benyújtani pdf formátumban.

 

(4) Az értekezést az RGDI honlapján és a www.doktori.hu elektronikus formában elérhetővé kell tenni.

 

(5) A disszertáció tartozéka a tézisfüzet:

a)        A tézisfüzet célja az értekezés rövid, tömör, összefoglaló jellegű bemutatása, egyben a jelölt tudományos teljesítményének ismertetése.

b)        A tézisfüzet formai és tartalmi követelményei az RGDI TVSZ 9. számú mellékletében találhatók.

 

(6) Magyar állampolgárok a disszertációt magyar nyelven nyújthatják be, de a doktori iskola vezetője, illetve a TDT javaslatára magyar állampolgárok esetében is engedélyezheti a disszertáció idegen nyelven történő benyújtását.

 

(7) A külföldi állampolgárságú hallgató kérelmezheti a TDT-nél a disszertáció idegen nyelven történő benyújtását. Az idegen nyelvű disszertáció nyelve a RGDI két munkanyelve közül az egyik lehet. Az RGDI munkanyelvei az angol és a német. Az idegen nyelvű disszertációhoz átfogó, magyar nyelvű összefoglalót is kell készíteni (terjedelem min. a disszertáció terjedelmének 20%-a).

 

(8) Társszerzőségben nem lehet disszertációt készíteni.

 

29.§

Az értekezés bírálata

 

(1) A védésre benyújtott értekezés bírálatára legalább két személyt kell felkérni. A bírálóknak tudományos fokozattal kell rendelkezniük. Legalább egy bírálónak az egyetemmel munka­viszonyban nem álló személynek kell lennie. Ha az egyik bíráló külföldi (akinek részvétele a nyilvános vitán – fizikai vagy nyelvi okokból – nem biztosított), rajta kívül még két hazai bírálót kell felkérni. Külföldi bíráló akkor kérhető fel, ha a disszertáció, vagy annak részletes tézisei idegen nyelven is rendelkezésre állnak. A bírálati szempontokat az RGDI TVSZ 12. számú melléklete tartalmazza.

 

(2) Nem lehet bíráló a pályázóval munkahelyi függelmi vagy rokoni kapcsolatban álló személy, vagy közvetlen munkahelyi (tanszéki, vezető-beosztotti) kapcsolatban álló oktató, kutató.

 

(3) A bírálóknak kettő munkahónap áll rendelkezésre a vélemény elkészítésére, amelynek szempontjait a RGDI adja meg.

 

(4) A Jelöltnek az opponensi bírálatokra írásban kell válaszolnia, az utoljára beérkezett bírálatot követő egy naptári hónapon belül. Amennyiben a jelölt ennek nem tesz eleget, úgy a doktori iskola az eljárást nem folytatja le.

 

(5) A disszertáció csak két támogató opponensi vélemény esetén bocsátható nyilvános védésre. Amennyiben egy támogató és egy elutasító vélemény van, akkor egy harma­dik opponenst is fel kell kérni. Ha három opponens közül kettő véleménye nem támogató, akkor a disszertáció nem bocsátható védésre.

 

(6) Elutasított értekezés esetén legkorábban két év elteltével nyújtható be új disszertáció.

 

30.§

A disszertáció védése

 

(1) A disszertáció védésére nyilvános vita keretében kerül sor. A vitára – rövid ismertető csatolásával – meg kell hívni a doktori iskolát befogadó egyetem oktatóit. Ezen túl meg kell hívni a regionális tudományi és gazdaságtudományi terület más doktori iskoláit, valamint a szakterület elismert elméleti és gyakorlati szakembereit.

 

(2) A doktori értekezés téziseit a védést megelőzően legalább két héttel elektronikusan is nyilvá­nossá kell tenni az RGDI honlapján és a www.doktori.hu oldalon, s erről a meghívóban tájékoztatást kell adni.

 

(3) Eljárási kérdések:

 • A doktorjelöltnek nyilatkozni kell arról, hogy a disszertáció saját munkája.
 • A bírálóbizottság elnökből, titkárból, hivatalos bírálókból és további tagokból, összesen 5–7 főből áll.
 • A bíráló bizottság tagjait a TDT döntése alapján a doktori iskola vezetője kéri fel.
 • A bírálóbizottság legalább 30%-a az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy(ek), akik lehetőleg nem tagjai a doktori iskolának. A bíráló­bizottság elnöke az egyetem szakmailag illetékes egyetemi tanára. A bizottság minden tagja tudományos (PhD, tudomány kandidátusa, MTA doktora, MTA tagja) fokozattal rendelkezik. Nem lehet a bírálóbizottság tagja a jelölt témavezetője. Nem lehet továbbá tagja a bíráló bizottságnak a jelölt tanszékén dolgozó tudományos fokozattal rendelkező személy, továbbá a jelölttel családi vagy munkahelyi függelmi kapcsolatban álló személy.
 • A vitát a bizottság elnöke vezeti. A vita lefolytatásához legalább egy bírálónak jelen kell lenni. Elutasító bírálatot adó opponens jelenléte nélkül a vita nem folytatható le. A vita során a bírálók részletesen ismertetik véleményüket. A nyilvános védés forgatókönyvét a RGDI TVSZ 13. számú melléklete tartalmazza.
 • A nyilvános vita keretében a jelölt előadásban ismerteti értekezésének téziseit, majd válaszol a hivatalos bírálók, a bírálóbizottság többi tagja és a jelenlévők kérdéseire, észrevételeire.
 • A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással (1-5 pont értékkel) határoz az értekezés elfogadásáról. Az értekezés akkor javasolható az TDT-nek elfogadásra, ha a bíráló bizottság jelenlévő tagjai (elnök, titkár, tag(ok), illetve a hivatalos bírálók közül a jelen lévők) a maximálisan elérhető szavatok (jelenlevők x 5 pont) legalább 66,7 %-ával támogatták a jelöltet.  A védés minősítése:

-        „summa cum laude” – 90,00 és 100 százalék között,

-        „cum laude” – 80,00 és 89,99 százalék között,

-        „rite” – 66,66 és 79,99 százalék között.

 • A védés után a Doktori Iskola vezetője zárt borítékba helyezi a szavazólapokat.
 • A Doktori Tanács bekérheti a védésen a bizottság által adott pontszámokat tartalmazó zárt borítékot és abba betekinthet szükség esetén.
 • A védésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a disszertáció új tudományos eredményeit, valamint a jelölt válaszait a feltett kérdésekre. A jegyzőkönyvben ajánlani kell, hogy a tudományos fokozatot az RGDI melyik tudományterületéből ítélje oda a jelöltnek. A jegyző­könyv nyilvános, és egy példányát a védést követően megkap a jelölt. A jegyzőkönyv mintáját a RGDI TVSZ 14. számú melléklete tartalmazza.
 • Amennyiben a plágium vádja felmerül, és igazolást nyer, akkor a fokozatszerzési folyamatot le kell zárni, s az RGDI végleg kizárhatja a jelöltet.
 • A doktori fokozat odaítéléséről a TDT javaslata alapján az EDT dönt. A döntésnél elsősorban azt kell megítélni, hogy a fokozatszerzési eljárás a vonatkozó szabályok szerint történt-e, és a jelölt tudományos publikációs tevékenysége megfelel-e a fokozatszerzés követel­ményeinek.
 • A jelölt vagy témavezetője a védési bizottság, vagy az EDT döntésével szemben csak az érvényben lévő jogszabályok és szabályzatok megsértése esetén emelhet kifogást. A kifogást az EDT elnökéhez kell benyújtani. A jogorvoslat tárgyában a végső döntést az egyetem rektora hozza meg.

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/