Műhelyvita

A jelölt értekezés-tervezetét, a kapcsolódó téziseket és rövid, összefüggő szövegű, egyes szám harmadik személyben írt önéletrajzát leadja a témavezetője szerinti tanszéken. 

FONTOS: az értekezés-tervezet formai és tartalmi követelményei megegyeznek a végső dolgozatra vonatkozó követelményekkel.

A tanszék az előopponenseknek elküldi előbírálatra a benyújtott értekezés-tervezetet. A bírálatra egy-másfél hónap a határidő. A jelölt párhuzamosan a doktori iskolának is elküldi az értekezés-tervezetet elektronikusan.

Az előbírálatokat a tanszék tájékoztatásul elküldi a doktori iskolának .

A tanszék a jelölttel és a doktori iskola vezetőjével egyeztetve kitűzi a munkahelyi vita napját és a meghívót elektronikusan elküldi a doktori iskolának.

A tanszék kiküldi a meghívókat. A meghívókkal együtt a tézisfüzetek is kiküldésre kerülnek, a sokszorosítás a jelölt feladata.
A meghívottak között minél nagyobb arányban legyenek tudományos fokozattal rendelkezők, kívánatos a részt vevők közötti minél nagyobb arányuk is.

Minden vendéglátással kapcsolatos költség a jelöltet terheli.

A vitát a doktori iskola épületében a tanszék bonyolítja le.
A levezető elnök a tanszékvezető.
Felkéri a jelöltet, hogy mutassa be értekezés-tervezetét. Az előbírálók – esetleges távollétük esetén a témavezető – ismertetik bírálatukat. A jelölt ismerteti a bírálatokra adott válaszát. Kérdések és megjegyzések hangzanak el a jelenlévők részéről, majd a jelölt válaszol ezekre.

A vitáról részletes jegyzőkönyv készül, amelyet a tanszék PhD fokozattal rendelkező oktatója vagy végzős doktorandusza vezet. A jegyzőkönyv tartalmazza a hozzászólásokat, véleményeket. Az összefoglaló részben tételesen felsorolásra kerülnek azok a megállapítások, amelyek a dolgozat értekezés szintű beadásához elengedhetetlenül szükségesek.
A jelenléti ív tartalmazza a jelen lévők nevét, munkahelyét, tudományos fokozatát.
A jegyzőkönyv három eredeti példányban készül, a témavezető, a tanszékvezető és a jegyzőkönyvvezető (az adott tanszék doktorandusza) írják alá. A doktori iskola kap két eredeti példányt a műhelyvitát követő hat napon belül, a harmadik eredeti példány a tanszéknél marad.

A régi rendszer szerinti jelentkezési lap műhelyvitára itt letölthető

Az új rendszer szerinti jelentkezési lap műhelyvitára itt letölthető.

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/

Felvételi felhívás 2019/20.