Abszolutórium

A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szerint:

21.§

A végbizonyítvány (abszolutórium)

(1) A végbizonyítvány (abszolutórium) tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt valamennyi tanulmányi és kutatási/oktatási, publikációs kötelezettségének eleget tett.

(2) A végbizonyítványhoz a doktorandusznak eleget kell tenni az Abszolutóriumi Konferencia (AK) I. és II. követelményeinek.

a)        Az Abszolutóriumi Konferencia I. – a képzés 5. félévében, minden év januárban történik – célja az addigi kutatási eredmények és publikációk áttekintése, a kutatási téma tudományos kérdéseinek megfogalmazása, vagy a hipotézisek bemutatása, a további kutatási terv felvázolása (kreditérték 6).

b)        Az Abszolutóriumi Konferencia II. – a képzés 6. félévében, minden év júniusban történik – a doktorandusz minimálisan 3 ív terjedelmű elemzést készít a témaköre elméleti irodalmának értékeléséről. A tanulmányt május 15-ig kell leadni, azt a témavezető és az RGDI vezetője a konferencián értékeli. A doktorandusz ismerteti a kutatási hipotéziseit, valamint a további kutatása menetét (kreditérték 6). A konferenciára való jelentkezés feltétele továbbá a képzés során kötelezően előírt és választott tantárgyak teljesítése, s ezzel az oktatási kreditek megszerzése.

(3) A végbizonyítvány (abszolutórium) akkor adható ki, ha a doktorandusz a szervezett képzésnek maradéktalanul eleget tett, teljesítette a képzés alatt előírt publikációs, kutatási/oktatási konferencia részvételi követelményeket, sikeresen teljesítette az Abszolutóriumi Konferencia I. és II. követelményeit.

(4) Az Abszolutóriumi Konferencia I. és II. a szervezett képzés része. Azok elmulasztása, vagy elhalasztása, későbbi időpontban történő teljesítése költségtérítést von maga után.

(5) A doktorandusznak a felvételtől számított legalább 36, legfeljebb 72 hónapon belül legalább a mintatanterv szerinti 180 kreditet össze kell gyűjtenie és az abszolutóriumot meg kell szereznie.

(6) Az egyéni felkészítésben részvevőknek ugyanúgy abszolutóriumot kell szerezniük, mint a teljes idejű, vagy részképzési formában szervezett képzésben részt vevő doktoranduszoknak.

 

A szükséges kreditek:

Kötelező tárgyak kreditértékei: 69

Választható tárgyak kreditértékei: 18 (6 tantárgy)

Összesen: 87 kredit + Konzultáció: 18

 

Kiegészítő információk:

-          Fentieken kívül a 180 kredithez hiányzó 75 kreditet a hallgatók a konferencia-előadások, publikációk, oktatási tevékenység, valamint kutatási tevékenység alapján szerzik meg.

-          A táblázatban szereplő óraszámok a kontaktórák számát jelölik, az ezen kívül szükséges óraszámok a hallgatói munkára fordítandóak (az 1 kredit = 30 óra szabály alapján).

-          A tantárgyi táblázatban szereplő kreditek teljesítése kötelező az abszolutórium megszerzéséig.

-          A hallgatóknak minden tanév végén írásos önértékelést kell készíteniük, amelynek szempontjait a doktori iskola minden évben közzéteszi. Az önértékelés az iskola tevékenységéről alkotott véleményt is tartalmazza.

-          Az ötödik és a hatodik félév követelménye a témavezetővel történő személyes konzultáción túl a válaszható tárgyak közül három felvétele, valamint félévente egy-két alkalommal neves szaktudósok részvételével lebonyolításra kerülő előadásokon való részvétel, ami kiválthatja a válaszható tárgyakat.

 

A fenti követelmények érvényesek a 2012. szeptember után iratkozottakra. Az előtte felvételt nyert hallgatók pontozása a korábbi szabályzat szerint történik.

Az alábbi linken letölthető a régi és új szabályzat összehasonlító táblázata.

 

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/

Felvételi felhívás 2019/20.