A doktori védésre való jelentkezés

23.§

Fokozatszerzési eljárásra való jelentkezés

 

(1) A fokozatszerzési eljárásra való jelentkezés feltételei:
 • sikeres komplex vizsga
 • sikeres műhelyvita
 • abszolutórium
 • nyelvi és publikációs követelmények teljesítése.

 

 

24.§

A védésre bocsátás követelményei publikációkban és más szakmai teljesítményekben

 

(1) A doktorjelöltnek a fokozatszerzési eljárás során tudományosnak minősülő publikációkkal és más szakmai alkotásokkal bizonyítania kell a szélesebb szakmai közösség előtt, hogy képes a fokozat követel­ményeihez mért tudományos feladat önálló megoldására.

 

(2) A publikációs követelményeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

 

25.§

A doktori értekezés (disszertáció)

 

(1)     A doktori értekezés felépítését, továbbá formai és tartalmi követelményeit az RGDI TVSZ 8. számú melléklete tartalmazza.

 

(2)     Az értekezés terjedelme minimum 6, maximum 8 ív lehet (240 000–320 000n).

 

(3) Az értekezést négy nyomtatott és bekötött példányban (fekete bőrkötés), továbbá CD lemezen vagy elektronikusan kell benyújtani pdf formátumban.

 

(4) Az értekezést az RGDI honlapján és a www.doktori.hu elektronikus formában elérhetővé kell tenni.

 

(5) A disszertáció tartozéka a tézisfüzet:

a)        A tézisfüzet célja az értekezés rövid, tömör, összefoglaló jellegű bemutatása, egyben a jelölt tudományos teljesítményének ismertetése.

b)        A tézisfüzet formai és tartalmi követelményei az RGDI TVSZ 9. számú mellékletében találhatók.

 

(6) Magyar állampolgárok a disszertációt magyar nyelven nyújthatják be, de a doktori iskola vezetője, illetve a TDT javaslatára magyar állampolgárok esetében is engedélyezheti a disszertáció idegen nyelven történő benyújtását.

 

(7) A külföldi állampolgárságú hallgató kérelmezheti a TDT-nél a disszertáció idegen nyelven történő benyújtását. Az idegen nyelvű disszertáció nyelve a RGDI két munkanyelve közül az egyik lehet. Az RGDI munkanyelvei az angol és a német. Az idegen nyelvű disszertációhoz átfogó, magyar nyelvű összefoglalót is kell készíteni (terjedelem min. a disszertáció terjedelmének 20%-a).

 

(8) Társszerzőségben nem lehet disszertációt készíteni.

 

26.§

Az értekezés bírálata

 

(1) A védésre benyújtott értekezés bírálatára legalább két személyt kell felkérni. A bírálóknak tudományos fokozattal kell rendelkezniük. Legalább egy bírálónak az egyetemmel munka­viszonyban nem álló személynek kell lennie. Ha az egyik bíráló külföldi (akinek részvétele a nyilvános vitán – fizikai vagy nyelvi okokból – nem biztosított), rajta kívül még két hazai bírálót kell felkérni. Külföldi bíráló akkor kérhető fel, ha a disszertáció, vagy annak részletes tézisei idegen nyelven is rendelkezésre állnak. A bírálati szempontokat az RGDI TVSZ 11. számú melléklete tartalmazza.

 

(2) Nem lehet bíráló a pályázóval munkahelyi függelmi vagy rokoni kapcsolatban álló személy, vagy közvetlen munkahelyi (tanszéki, vezető-beosztotti) kapcsolatban álló oktató, kutató.

 

(3) A bírálóknak kettő munkahónap áll rendelkezésre a vélemény elkészítésére, amelynek szempontjait a RGDI adja meg.

 

(4) A Jelöltnek az opponensi bírálatokra írásban kell válaszolnia, az utoljára beérkezett bírálatot követő egy naptári hónapon belül. Amennyiben a jelölt ennek nem tesz eleget, úgy a doktori iskola az eljárást nem folytatja le.

 

(5) A disszertáció csak két támogató opponensi vélemény esetén bocsátható nyilvános védésre. Amennyiben egy támogató és egy elutasító vélemény van, akkor egy harma­dik opponenst is fel kell kérni. Ha három opponens közül kettő véleménye nem támogató, akkor a disszertáció nem bocsátható védésre.

 

(6) Elutasított értekezés esetén legkorábban két év elteltével nyújtható be új disszertáció.  

 

27.§

A disszertáció védése

 

(1) A disszertáció védésére nyilvános vita keretében kerül sor. A vitára – rövid ismertető csatolásával – meg kell hívni a doktori iskolát befogadó egyetem oktatóit. Ezen túl meg kell hívni a regionális tudományi és gazdaságtudományi terület más doktori iskoláit, valamint a szakterület elismert elméleti és gyakorlati szakembereit.

 

(2) A doktori értekezés téziseit a védést megelőzően legalább két héttel elektronikusan is nyilvá­nossá kell tenni az RGDI honlapján és a www.doktori.hu oldalon, s erről a meghívóban tájékoztatást kell adni.

 

(3) Eljárási kérdések:

 • A doktorjelöltnek nyilatkozni kell arról, hogy a disszertáció saját munkája.
 • A bírálóbizottság elnökből, titkárból, hivatalos bírálókból és további tagokból, összesen 5–7 főből áll.
 • A bíráló bizottság tagjait a TDT döntése alapján a doktori iskola vezetője kéri fel.
 • A bírálóbizottság legalább 1/3-a az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy(ek), akik lehetőleg nem tagjai a doktori iskolának. A bíráló­bizottság elnöke az egyetem szakmailag illetékes egyetemi tanára. A bizottság minden tagja tudományos (PhD, tudomány kandidátusa, MTA doktora, MTA tagja) fokozattal rendelkezik. Nem lehet a bírálóbizottság tagja a jelölt témavezetője. Nem lehet továbbá tagja a bíráló bizottságnak a jelölt tanszékén dolgozó tudományos fokozattal rendelkező személy, továbbá a jelölttel családi vagy munkahelyi függelmi kapcsolatban álló személy.
 • A vitát a bizottság elnöke vezeti. A vita lefolytatásához legalább egy bírálónak jelen kell lenni. Elutasító bírálatot adó opponens jelenléte nélkül a vita nem folytatható le. A vita során a bírálók részletesen ismertetik véleményüket. A nyilvános védés forgatókönyvét a RGDI TVSZ 12. számú melléklete tartalmazza.
 • A nyilvános vita keretében a jelölt előadásban ismerteti értekezésének téziseit, majd válaszol a hivatalos bírálók, a bírálóbizottság többi tagja és a jelenlévők kérdéseire, észrevételeire.
 • A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen, titkos szavazással (1-5 pont értékkel) határoz az értekezés elfogadásáról. Az értekezés akkor javasolható az TDT-nek elfogadásra, ha a bíráló bizottság jelenlévő tagjai (elnök, titkár, tag(ok), illetve a hivatalos bírálók közül a jelen lévők) a maximálisan elérhető szavatok (jelenlevők x 5 pont) legalább 66,67 %-ával támogatták a jelöltet.  A védés minősítése:

-        „summa cum laude” – 90,00 és 100 százalék között,

-        „cum laude” – 80,00 és 89,99 százalék között,

-        „rite” – 66,67 és 79,99 százalék között.

 • A védés után a Doktori Iskola vezetője zárt borítékba helyezi a szavazólapokat.
 • A Doktori Tanács bekérheti a védésen a bizottság által adott pontszámokat tartalmazó zárt borítékot és abba betekinthet szükség esetén.
 • A védésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a disszertáció új tudományos eredményeit, valamint a jelölt válaszait a feltett kérdésekre. A jegyzőkönyvben ajánlani kell, hogy a tudományos fokozatot az RGDI melyik tudományterületéből ítélje oda a jelöltnek. A jegyző­könyv nyilvános, és egy példányát a védést követően megkap a jelölt. A jegyzőkönyv mintáját a RGDI TVSZ 13. számú melléklete tartalmazza.
 • Amennyiben a plágium vádja felmerül, és igazolást nyer, akkor a fokozatszerzési folyamatot le kell zárni, s az RGDI végleg kizárhatja a jelöltet.
 • A doktori fokozat odaítéléséről a TDT javaslata alapján az EDT dönt. A döntésnél elsősorban azt kell megítélni, hogy a fokozatszerzési eljárás a vonatkozó szabályok szerint történt-e, és a jelölt tudományos publikációs tevékenysége megfelel-e a fokozatszerzés követel­ményeinek.
 • A jelölt vagy témavezetője a védési bizottság, vagy az EDT döntésével szemben csak az érvényben lévő jogszabályok és szabályzatok megsértése esetén emelhet kifogást. A kifogást az EDT elnökéhez kell benyújtani. A jogorvoslat tárgyában a végső döntést az egyetem rektora hozza meg.

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/