A komplex vizsgáról

Egyetemi Doktori Szabályzat

 

10.§

A doktori komplex vizsga

 

 

(1) A doktori komplex vizsgát a nappali tagozatos hallgatók esetében a képzési és kutatási szakasz végén, egyéni felkészüléses képzésre jelentkezők esetében pedig a jelentkezés előtt nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság legalább három tagból áll, a tagok legalább egyharmada nem áll foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban a Széchenyi István Egyetemmel. A vizsgabizottság elnöke egyetemi tanár vagy Professor Emeritus vagy MTA Doktora címmel rendelkező oktató, kutató. A vizsgabizottság valamennyi tagja tudományos fokozattal rendelkezik. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja a vizsgázó doktorandusz témavezetője.

 

(2) A komplex vizsga két fő részből áll: az egyik részben a vizsgázó elméleti felkészültségéről, a tudományterület áttekintő tudásáról ad tanúbizonyságot („elméleti rész”), a másik részben a vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot („disszertációs rész”). A komplex vizsga elméleti részében a vizsgázó legalább két tárgyból tesz vizsgát, a tárgyak listáját a doktori iskola Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata tartalmazza. Az elméleti vizsgának lehet írásbeli része is, amelyről a Tudományági Doktori Tanács dönt. A komplex vizsga második részében a vizsgázó előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés második szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a disszertáció elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

 

(3) A vizsgabizottság külön-külön értékeli a vizsga elméleti és disszertációs részét. A komplex vizsgáról szöveges értékelést is tartalmazó jegyzőkönyv készül. A vizsga eredményét a vizsga napján ki kell hirdetni. A komplex vizsga sikeres, amennyiben a bizottság tagjainak többsége mindkét vizsgarészt sikeresnek ítéli meg. Sikertelen elméleti vizsgarész esetén a vizsgázó az adott vizsgaidőszakban további egy alkalommal megismételheti a vizsgát a nem teljesített tárgy(ak)ból.

 

(4) A doktori komplex vizsga eredményét a bizottság tagjai részenként 1-2-3 fokozatú skálán pontozzák, az egyes részek minősítését a kapott pontok számtani közepe adja. A doktori komplex vizsga eredményét közvetlenül a komplex vizsga után ki kell hirdetni. A doktori komplex vizsga eredményes, ha a hallgató megkapta a megszerezhető pontszámok minimum 66,70%-át. A doktori komplex vizsga minősítését az elért pontszámnak az összpontszámhoz viszonyított arányában kell megállapítani:

a)      „summa cum laude” – 90-100% között,

b)      „cum laude” – 80-89,99% között,

c)       „rite” – 66,70-79,99% között.

d)      „nem felelt meg” – 0-66,69% között.

 

(5) A doktori komplex vizsgát vagy annak részeit szövegesen, a 24.§ (5) bekezdése alapján kell értékelni. A doktori komplex vizsga vagy annak részeinek értékelése beleszámít a doktori fokozat minősítésébe.

 

(6) A doktori komplex vizsga helyét, időpontját – a bizottság tagjaival folytatott egyeztetést követően – a vizsgabizottság elnöke jelöli ki. A komplex vizsga helyéről, időpontjáról a doktori iskola titkára a vizsga előtt legalább harminc nappal tájékoztatja a hallgatót. A doktori komplex vizsga indokolt esetben a Széchenyi István Egyetem hivatalos helyiségein kívül is megrendezhető.

  

 

A Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának 2. számú melléklete alapján:

 

A komplex vizsgáig teljesítendő: 108 kredit

(kötelező tárgyak, két választható, Személyes konzultáció a témavezetővel I. és II.)

 

A komplex vizsga tárgyai:

 • Regionális gazdaságtan 
 • Területi politika
 • Kelet-Közép-Európa térszerkezete
 • A területi elemzések módszerei
 • A város és térsége a területpolitikában
 • A területi tervezés elmélete és gyakorlata
 • Önkormányzati rendszerek összehasonlító elemzése
 • Vidékfejlesztési trendek

 

Képzési követelmények szervezett képzés keretében

 

Követelmény

Kreditérték

Teljesítés   javasolt időintervalluma

Tantervi   oktatás, vizsgák   letétele (kötelező és választható tárgyak)

90 + 8

első négy   félév

Személyes   konzultáció a témavezetővel

20

III., IV., V. és VI. félév

Komplex   vizsga (tantervi oktatás: minden vizsga teljesítése, Személyes konzultáció a   témavezetővel I. és II., publikációk, konferencia, oktatás és/vagy kutatás)

A letételéhez min. 108 kredit szükséges

IV. félév végén

Kutatói   szeminárium I. és II.

12

V. és VI. félév

Publikációk  

 

min. 55

folyamatosan a képzés alatt

Konferencia   előadások

max. 33

folyamatosan a képzés alatt

Oktatásban   és/vagy kutatásban való   részvétel

max. 22 (ebből oktatásból max. 15 kredit)

folyamatosan a képzés alatt

Abszolutórium: tantárgyi   vizsgák sikeres teljesítése + előrehaladás a disszertációban +   oktatás/kutatás+ publikációk, konferencia előadás

A megszerzéséhez min. 240 kredit szükséges

nyolc félév

 

 

 

A Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Működési Szabályzatának 3. számú melléklete alapján:

 

A komplex vizsgára történő jelentkezés időpontja és annak feltételei:

 

A komplex vizsgára jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, minden tanév április 30-ig.

 

A komplex vizsgára történő jelentkezés feltételei:

 • A doktori fokozatszerzés idegen nyelvi kötelezettségeinek teljesítése (ld. Nftv. 53.§ (5) b) pont: „két idegen nyelv a tudományterület műveléséhez szükséges ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása”)
 • A doktori képzés „képzési és kutatási szakaszában” (első négy félév) legalább 90 kredit ÉS valamennyi, a doktori iskola képzési tervében előírt „képzési  kredit” megszerzése (kivéve a doktori fokozatszerzésre egyénileg      felkészülő, akinek hallgatói jogviszonya a komplex vizsgára történő      jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre).

 

 

A Regionális Tudományi Alprogram Komplex Vizsga (KV) követelményei

 

(1) Cél és tartalom:

A doktorandusz a képzési időszakának lezárása (nappali, levelező tagozat), illetve a doktori képzésbe való belépés minősítése (egyéni felkészülés). Két részből áll a KV, egyrészt két, a kutatási témához szervesen kapcsolódó, a képzés során elsajátított tantárgy szigorlata, másrészt a kutatási koncepció és program részletes bemutatása (benyújtása), ismertetése, illetve szakmai vitája.

 

(2) KV kiírása és a KV-ra való jelentkezés:

A komplex vizsgára jelentkezni elektronikusan, a jelentkezési lap kitöltésével és a csatolt dokumentumok beadásával lehet, minden tanév április 30-ig.

 

(3) A KV részletes követelményei:

 

1. Tantárgyi szigorlat:

A képzés során megismert, elsajátított, vagy a kutatási témához szervesen kapcsolódó, a Doktori Iskola képzési programjában (alapozó és szaktárgyak) szereplő tantárgyból szóbeli vizsga letétele.

 

A Doktori Iskola alprogramjai meghatározzák a szigorlati tantárgyakat, azok vizsgakérdéseit kidolgozzák, megadva a feldolgozáshoz szükséges kötelező és ajánlott irodalmakat.

 

A szigorlati tantárgyakra a témavezető tehet javaslatot, s az alprogramvezető a vele való szakmai konzultáció után jelöli ki a szigorlati fő és melléktárgyakat.

 

Az alprogramvezető értesíti ki a doktoranduszt a szigorlati tárgyakról, azok vizsga kérdései, kötelező és ajánlott irodalmai a RGDI honlapján megtalálhatóak.

 

A doktorandusz kérhet konzultációt a kijelölt szigorlati tantárgyak oktatóitól a felkészüléshez.

Mindkét tantárgy szóbeli vizsgája 3-5 tagú bizottság előtt zajlik, a tantárgy oktatója, vagy ha éppen a vizsgázó doktorandusz témavezető, más belső – RGDI TDT törzstag, vagy más – oktató. A bizottság tagjai 1-5 (elégtelen-jeles) minősítéssel illetik a vizsgát, a tagok minősítésének átlagértéke (százalékban) adja a tantárgyi szigorlat minősítését.

 

2. Kutatási koncepció ismertetése:

A kutatási koncepció ismertetése két részből áll.

 1. rész: A      doktorandusz egy minimálisan 20 ezer „n” terjedelmű „Kutatási koncepció és      Program” című összeállítást ad le a KV időpontját megelőző 30 nappal. (1.      sz. melléklet)

A „Kutatási koncepció és program” összeállítást a témavezetőnek egy oldal (1000-1500 „n”) véleményezni, azt aláírni, s a vélemény a beadandó anyag mellékletét képezi. Témavezetői vélemény nélkül nem lehet a kutatási koncepciót befogadni.

A „Kutatási koncepció és program” kiadásra kerül két opponensnek, akik egyben a KV Bizottság tagjai. Ezen tagok a vizsgán értékelik az anyagot, további kérdéseket tesznek fel, megjegyzésekkel látják el a kutatást.

A KV ezen szakaszán ajánlatos, hogy a témavezető is részt vegyen, ott alkalma van véleményt nyilvánítani.

 

 1. rész A      doktorandusz 18 perc szabad előadásban prezentálja a „Kutatási koncepció      és programot”.

A KV Bizottság kijelölt két opponense értékei a benyújtott anyagot, valamint az előadást, további kérdéseket, megjegyzéseket fűzhetnek a bemutatóhoz. A KV Bizottság más tagjai kérdezhetnek, véleményt mondhatnak. A vitát az KV Bizottság elnöke zárja le, kérve a doktoranduszt a vélemények összegzésére.

 

Minősítés: A KV Bizottság tagjai 1-5-ig (elégséges-jeles) minősítik a kutatási koncepció ismertetését, ajánlásokat, megjegyzéseket fogalmazhatnak meg a jelölt számára a jegyzőkönyvben. A minősítést a tagok pontszámainak átlaga adja százalékos értékben.

 

(4) A KV minősítése: 

A KV vizsga együttes minősítése a szigorlati érték és a kutatási koncepciós érték egyszerű számtani átlaga, amely a TVSZ-ben megadott minősítés alapján határozható meg. 

 

(5) A komplex vizsga eredménye 25%-ban számít bele a végbizonyítvány eredményébe.

 

 

Útmutató a Kutatási koncepció és program (KKP) összeállításához

 

Az anyag összeállításával az a célunk, hogy a doktorandusz a témavezetővel folyamatosan egyeztetve állítsa össze a kutatásának főbb célkitűzéseit, annak szakmai beágyazottságát, kidolgozásának módszereit és annak időbeli menetét.

 

A KKP felépítése és az egyes fejezetek javasolt tartalmi elemei a következők:

 

 1. Kutatási      téma

A kutatási téma bemutatása, annak főbb tudományos kihívásai és kérdései, a téma iránt elkötelezettség jelzése.

 

 1. A téma      főbb (alapvető) irodalmi bázisa

Mutassa be a legfontosabb (10-15) irodalmat, amelyek a kutatási témában megismert, feldolgozott, azok rövid értékelését adja meg.

 

 1. A témában      ismert eddigi eredmények és meghatározó kutatások

Ismertesse a legfontosabb kutatási eredményeket, továbbá, hogy miben kívánja ezeket elemzéseivel meghaladni.

 

 1. Tudományos      kérdései

Fejtse ki 3-5 sorban a kutatási témájának alapvető kutatási kérdéseit.

 

 1. Előhipotézisek

Adjon 3-5 előhipotézist, amit a kutatási során elemezni, értékelni kíván. Kifejtés hipotézisenként 5-7 sor.

 

 1. Módszertan      bemutatása

Adja meg a részletes kifejtéssel milyen kutatási módszereket kíván alkalmazni (pl. adatbázisok, minta nagysága, interjúk, fókuszbeszélgetések, kérdőív, egyéb módszerek), ezeket milyen módon alkalmazza. (pl. kutatásban vesz részt, ott dolgozza ki, vagy egyéni módon folytatja az adatbázis összegyűjtését, stb.)

 

 1. Az      adatbázis feldolgozásának eljárásai

Milyen módszerekkel kívánja feldolgozni az kialakított adatbázist? Elemzési módszereket egyértelműen határozza meg, törekedve arra, hogy az eddig alkalmazott elemzési eljárásokat próbálja meghaladni.

 

 1. Kutatás      menete, időbeli megvalósítása

Adjon részletes megvalósítási időtervet, így a főbb tevékenységekre, azok tartalmára, időigényére. Egyértelműen utaljon a műhelyvita tervezett időpontjára (év és hónap), valamint a védés tervezett időpontjára (év és hónap).

 

 1. Publikációs      terv, konferencia részvétel

A témakörben eddig publikált műveket adja meg. Pontosan (időben értelmezhetően) dolgozza ki a publikációs tervet az disszertáció előrehaladásával.

Adja a tervezett konferenciákat, amiken az eredményeit be kívánja mutatni.

 

 1. Igények a      Doktori Iskolával szemben

Jelezze igényeit a RGDI felé, amiben a disszertáció kidolgozásában segítséget vár.

 

Melléklet: A témakörben eddig publikált tanulmányok jegyzéke

 

A javasolt felépítés természetesen módosítható, de iránymutatásnak szánjuk!

 

Technikai követelmények:

 • A KKP terjedelmét 20 ezer „n” mértékben ajánljuk.
 • A témavezető véleményét a KKP-hez csatolni kell.
 • Beadási határidő április 30-ig. (Minden évben kijelöljük a tavaszi és az őszi szemeszterben a KV időpontját).

A KKP leadása egy példányt nyomtatva a doktori iskola titkárságán, illetve pdf formátumban elküldve.

Kapcsolat

Széchenyi István Egyetem
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Regionális Tudományi Program
Tel.: + 36 (96) 503-400/3200
E-mail: titkarsag.rgdi@sze.hu
Honlap: https://rgdi.sze.hu/

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Program (angol nyelvű)
Tel.: + 36 (96) 503-400/3831
E-mail: szeeds@sze.hu
Honlap: http://szeedsm.eu/